Artykuł sponsorowany

Jak wygląda windykacja należności przez komornika?

Jak wygląda windykacja należności przez komornika?

Windykacja należności przez komornika to proces, który może wywołać wiele obaw i pytań zarówno wśród dłużników, jak i wierzycieli. W Polsce komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, którego zadaniem jest egzekwowanie należności na podstawie tytułów wykonawczych. Przedstawiamy jak wygląda ten proces oraz jakie są prawa i obowiązki stron.

Etap przedkomorniczy - próba polubownego rozwiązania

Zanim sprawą zajmie się komornik, wierzyciel powinien podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu z dłużnikiem. Może to obejmować wysłanie wezwania do zapłaty, zawarcie ugody czy mediację. Jeśli te działania nie przyniosą rezultatu, wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie tytułu wykonawczego (np. nakazu zapłaty). Gdy sąd wyda stosowne orzeczenie, wierzyciel może zwrócić się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się od złożenia przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego do właściwego komornika. Wniosek powinien zawierać dane wierzyciela i dłużnika, wysokość należności oraz opis tytułu wykonawczego. Komornik ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne, jeśli wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne. Następnie komornik doręcza dłużnikowi zarządzenie egzekucyjne, które informuje go o wszczęciu postępowania i nakazuje mu zapłatę należności w wyznaczonym terminie.

Egzekucja majątkowa - zajęcie mienia dłużnika

Jeśli dłużnik nie wywiąże się z obowiązku zapłaty w wyznaczonym terminie, komornik przystępuje do egzekucji majątkowej. Może ona obejmować zajęcie wynagrodzenia za pracę, świadczeń socjalnych, rachunków bankowych czy nieruchomości. Komornik ma prawo do przeprowadzenia licytacji zajętego mienia w celu uzyskania środków na pokrycie należności wierzyciela. Warto jednak pamiętać, że dłużnik ma prawo do tzw. kwoty wolnej od egzekucji, która gwarantuje mu zachowanie minimalnych środków do życia. Windykacja należności w Wołominie przez komornika to proces skomplikowany i często stresujący dla obu stron. Kluczowe jest jednak poznanie swoich praw i obowiązków oraz podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu, zanim sprawa trafi do komornika.

Możliwość sprzeciwu i odwołania się od decyzji komornika

W trakcie postępowania egzekucyjnego dłużnik ma prawo do sprzeciwu oraz odwołania się od decyzji komornika. Sprzeciw może być wniesiony na piśmie do komornika w terminie 7 dni od doręczenia mu zarządzenia egzekucyjnego. Jeśli sprzeciw zostanie uwzględniony, postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone lub umorzone. W przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu przez komornika, dłużnik może się odwołać do sądu. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o nieuwzględnieniu sprzeciwu. Sąd może uwzględnić odwołanie i zmienić postanowienie komornika, jeśli uzna, że postępowanie egzekucyjne zostało przeprowadzone z naruszeniem pewnego zakresu prawa lub zasad współżycia społecznego.